Bioodpady – Nowe przepisy w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.


Bioodpady stanowią największą ilość odpadów komunalnych, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami założył że do 2020 roku wszystkie gminy będą zobowiązane do selektywnego odbierania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów.

Do tej pory selektywnie odbierane były odpady zielone lecz ma się to zmienić w 2020 roku wymagane będzie dodatkowo selektywne zbieranie bioodpadów czyli odpadów kuchennych. Selektywnie odbierane bioodpady będą musiały być poddawane zagospodarowane w procesie organicznemu recyklingowi. Proces recyklingu organicznemu zgodnie z jego definicją prowadzi do wytworzenia produktu. W procesie kompostowania produktem jest kompost zaś w procesie fermentacji produktem jest biogaz oraz ferment ant stały lub ciekły. Produkty te mogą być wprowadzane do obrotu po uzyskaniu certyfikatów produktu.

Gminy zobowiązane będą do zbierania odpadów kuchennych i zielonych przepisy jednak  nie mówią jednoznacznie czy odbierane będą razem czy osobno. Do pojemnika bio powinny trafiać „odpady warzywne i owocowe w tym obierki itp. , gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew oraz resztki jedzenia”.

Zmiany związane z selektywnym  odbiorem odpadów bio zmuszą gminy do modernizacji instalacji mechaniczno biologicznego przetwarzania i budowy nowych przetwarzających bioodpady np. biogazownie. To duże i kosztowne wyzwania ale bardzo potrzebne środowisku, gminy mogą skorzystać z dofinansowań na takie przedsięwzięcia.