Realizacja przez Miasto Programu Ochrony Powietrza w 2017 r.


Na bieżąco miasto pracuje nad oprawą jakości powietrza w Bydgoszczy w 2017 roku podjęto kilka uchwał w tym temacie.

Ze względu na zły stan powietrza w Bydgoszczy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął następujące uchwały:

 • Uchwała nr XXXVII/621/17 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 23 października 2017 r., poz. 4099),
 • Uchwała nr XIX/349/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu ( Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 25 kwietnia 2016 r., poz. 1536).

Głównymi źródłami emisji pyłu PM10 w Bydgoszczy są procesy spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym. W dokumencie określono następujące działania naprawcze, które należy wdrożyć  w mieście:

 • zmiana sposobu ogrzewania na proekologiczny (podłączenie do sieci ciepłowniczej podmiotów ogrzewanych indywidualnie, wymiana nieekologicznych pieców na ogrzewanie paliwami niskoemisyjnymi),
 • stopniowa wymiana taboru autobusowego komunikacji miejskiej na pojazdy wyposażone w silniki spełniające normy emisji spalin EURO 5,
 • stosowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu (np. układ zabudowy zapewniający przewietrzanie miast, wprowadzenie zieleni ochronnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia sposobu zaopatrzenia w ciepło tam, gdzie to możliwe oraz w zabudowie nowo planowanej,
 • prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, promocji niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Głównymi źródłami emisji bezno(a)pirenu w Bydgoszczy są procesy spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym oraz emisja z transportu. W dokumencie określono następujące działania naprawcze, które należy wdrożyć w mieście:

 • wymiana niskosprawnych urządzeń wykorzystywanych w indywidualnych systemach grzewczych o mocy do 1 MW,
 • wprowadzanie w nowopowstających lub zmienianych planach zagospodarowania przestrzennego oraz na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy zapisów dotyczących zachowania terenów zielonych oraz określonych wymogów ochrony powietrza,
 • kontrole, przez straż miejską lub upoważnionych pracowników gminy, gospodarstw domowych przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach, zakaz spalania liści i śmieci na terenie ogródków działkowych i ogrodów przydomowych,
 • zapewnienie ogólnodostępnej informacji o źródłach i wielkościach emisji zanieczyszczeń oraz obszarach zagrożenia złą jakością powietrza,
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych uświadamiających społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją benzo(a)pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności.

Zrealizowane zadania na rzecz poprawy jakości powietrza w 2017 roku.

Tabela  Ilość wymienionych starych źródeł ogrzewania w 2017 r.

Ilość zlikwidowanych starych pieców 459
Ilość nowych źródeł ekologicznych 235
Uzyskany efekt ekologiczny – 10,02 Mg/rok  pyłu PM10

 Tabela Stan taboru autobusowego w 2017 r.

Ilość pojazdów 217 (MZK 162, IREX-Trans 55)
Pojazdy spełniające Normę EURO 5, Euro 6 MZK: 77% taboru

IREX-Trans: 100% taboru

Pojazdy hybrydowe, elektryczne, CNC 0

Tabela  Planowanie przestrzenne w 2017 r.

Ilość uchwalonych  planów 7
Ilość planów uchwalonych mających zapisy dotyczące ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery.  

5

Tabela Edukacja ekologiczna w 2017 r.

Prowadzone akcje i kampanie ekologiczne
 • Bydgoski Grant Ekologiczny
 • Dni Energii
 • Godzina dla Ziemi WWF
 • „Listy dla Ziemi”
 • XXV Forum Ochrony Środowiska pod hasłem „Niskoemisyjna Bydgoszcz”
 • Strona internetowa www.czystabydgoszcz.pl
 • Mała Forma Sceniczna
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi
 • Sprzątanie Świata
 • Forum Ekologiczne
 • Projekt edukacyjny „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”
 • Produkcja i emisja odcinków o systemie gospodarki odpadami komunalnymi „Bydgoszcz Eko-News”
 • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT)
 • Kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji

Tabela Kontrole Straży Miejskiej gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach w 2017 r.

Liczba interwencji 1304
Liczba ujawnionych wykroczeń 94

Źródło:Wydział Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy