Zmiany w ustawie o OZE łatwiejszy dostęp do alternatywnych źródeł.


Ministerstwo Energii zakończyło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Uwagi można było zgłaszać do 7 marca 2019 r.

Projektu ma na celu dalszą realizacje działań w kierunku osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Zawarte w nowelizacji rozwiązania mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Projekt wpisuje się w zakres działań, które tworzą stabilne otoczenie prawne. Dzięki temu są podstawą dla potencjalnych inwestorów, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem i dysponując kompletną wiedzą mogą podejmować decyzję o udziale w aukcjach. Rozwiązania przewidziane w projekcie przyczynią się także do dalszej harmonizacji otoczenia prawnego oraz rynku OZE, stanowią bodziec do jego rozwoju. Wpłyną ponadto na zwiększanie bezpieczeństwa i długoterminowej pewności dla inwestorów, którzy zainwestowali w OZE.

Propozycje zmian doprecyzowują także przepisy w zakresie instrumentów rynkowych takich jak aukcje, które są przeprowadzane zgodnie z zasadami konkurencji otwartej dla wszystkich producentów wytwarzających energię elektryczną z OZE, konkurujących ze sobą na równych warunkach. Sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych na aukcjach powinna zapewnić ograniczenie uzyskanej dotacji przez wytwórcę tej energii do niezbędnego minimum. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii umożliwi przeprowadzenie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w 2019 roku, dzięki wskazaniu w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości zaoferowanych do sprzedaży.

Źródło: Ministerstwo Energetyki