Biomasa przyszłością ogrzewania.


Państwo małymi krokami wycofuje istniejące powszechnie „śmieciuchy” chce je zamienić na ekologiczne które bardzo często zasypywane są biomasą. Co to takiego jest biomasa dowiesz się z poniższego materiału.

Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegająca zmianą  w procesie rozkładu biologicznego. Pochodzi z produktów, odpadów (komunalnych i zwierzęcych) i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz z przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także część pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji wraz z ziarnem zbóż nie spełniających wymagań jakościowych. Biomasa jest źródłem energii odnawialnej posiadającym największe możliwości wykorzystania dzięki współspalaniu z węglem lub miałem.

Klasyfikacja biomasy ze względu na pochodzenie:
 • biomasa pochodzenia drzewnego- drewno z lasów wraz z produktami ubocznymi np. odpady z przemysłu drzewnego tj. wióry, kora;
 • biomasa pochodzenia rolniczego- biomasa z produkcji rolnej wraz
  z produktami ubocznymi oraz pozostałościami z przetwórstwa roślin zielonych, owoców i ogrodów z produktami ubocznymi;
 • biomasa z plantacji roślin energetycznych;
 • biomasa z odpadów komunalnych i przemysłowych.
Klasyfikacja biomasy ze względu na stopień przetworzenia
 • pierwotne surowce energetyczne tj. drewno, słoma, rośliny energetyczne;
 • wtórne surowce energetyczne tj. gnojowica, obornik i inne odpady organiczne oraz osady ściekowe;
 • przetworzone surowce energetyczne tj. pelet, brykiet, biogaz, bioetanol, biometanol, estry olejów roślinnych, biooleje, biobenzyna oraz wodór.

Na czynniki polityczne wpływające na rozwój odnawialnych źródeł energii są: Polityka Energetyczna Państwa na lata 2010 – 2030 z dnia 10 listopada 2009r. przewiduje ona jak widać w tabeli zapotrzebowanie na energię finalną.

Polityka energetyczna państwa do 2030 roku uwzględnia wypracowanie i osiągnięcie 15% progu otrzymanej energii z odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii końcowej, wsparcie dla producentów energii z odnawialnych źródeł energii np. poprzez system świadectw pochodzenia, stopniowe zwiększenie udziału biokomonetów w paliwach transportowych. Wdrożenie budowy biogazowni rolniczych, zwolnienie z akcyzy energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Osiągnięcie 10% udziału biopaliw na rynku transportowym w 2020 roku. Rosnący popyt na biomasę jest wynikiem wprowadzenia Dyrektywy 2001/77/WE promującej energię elektryczną wytworzoną z odnawialnych źródeł energii.

Wykorzystywanie biomasy jako odnawialnego źródła energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej jest dużym wyzwaniem dla społeczeństwa i ich uprzedzeń do niekonwencjonalnych zasobów energetycznych. Mobilizacja obywateli poprzez stosowanie dopłat do OZE jest bardzo ważnym krokiem do przełamania stereotypowego myślenia odnośnie wykorzystywania biomasy jako źródła energii. Wnosi to do korzyści dla lokalnej społeczności oraz prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także zmierza do zwiększenia ilości miejsc pracy. Promuje rozwój regionalny jak również chroni środowisko naturalne redukując dostawanie się szkodliwych substancji chemicznych do atmosfery.

Eksploatowanie biomasy na potrzeby energetyczne wymaga jeszcze jej upowszechnienia oraz promowania.

Polsce źródłami biomasy wykorzystywanymi jako paliwo stałe jest:

 • drewno z lasów, przemysłu drzewnego;
 • słoma, odpady przy produkcji rolniczej;
 • plantacje energetyczne np. wierzba, rośliny oleiste itp.;
 • odpady organiczne.

Do przemysłowego zastosowania stosuje się drewno z lasów oraz przemysłu drzewnego i pozostałości rolniczych. Do lokalnego zastosowania wykorzystuje się biomasę z przecinek leśnych, odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz osadów ściekowych. Największy potencjał ma biomasa z celowych upraw, których skala nasadzeń jest mała. Aktualnie podstawowym składnikiem biomasy jako nośnika energii jest drewno i jego odpady mające duże znaczenie zwłaszcza dla przemysłu.

Zapotrzebowanie na biomasę zgłaszają:

 • elektrownie;
 • ciepłownie;
 • indywidualni klienci.

Zróżnicowanie źródeł energii pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne oraz uniezależni wzrost gospodarczy od poziomu zużycia nieodnawialnych surowców energetycznych. Bez względu na sytuacje na międzynarodowych rynkach paliw, odnawialne źródła energii będą dostępne zawsze gdyż ich występowanie jest  naturalne, a ilość występowania zależna jest jedynie od warunków regionalnych. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł prowadzi do ożywienia gospodarczego poprzez pozyskiwanie surowców odnawialnych, budowy odpowiednich instalacji i dystrybucji tych urządzeń dzięki temu prowadzi do powstawania nowych miejsc pracy. Wykorzystywanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii sprzyja ochronie środowiska oraz bardzo często prowadzi do rozwoju turystyki i agroturystyki. Z ekonomicznego punktu widzenia zmniejsza koszty wytwarzania energii i ciepła. Odnawialne źródła energii stają się alternatywą dla konwencjonalnych źródeł energii ze względu na stale rosnące ceny kopalnych surowców oraz stan środowiska naturalnego. Niekonwencjonalne źródła energii z natury mają lokalny charakter i dzięki temu instalacje wykorzystujące te surowce unikają problemu przesyłu ciepła na duże odległości. Dodatkowymi korzyściami ekonomicznymi jest zmiana kierunku przepływu środków pieniężnych za węgiel, ropę naftową, gaz ziemny, co prowadzi do bogacenia się innych społeczności. Wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł prowadzi do częściowego zostawania środków pieniężnych w regionie, zasilając miejscową gospodarkę prowadząc jednocześnie do jej dynamicznego rozwoju. Energia pozyskiwana z OZE pozwala na ograniczenie emisji tych zanieczyszczeń którymi są m.in.: CO2, SO2.

Zmniejszenie spalania paliw nieodnawialnych ma wpływ na:

 • ograniczenie zanieczyszczeń powietrza;
 • zmniejszenie skażenia gleb i wód;
 • poprawę warunków życia roślin i zwierząt;
 • jakość żywności.
Zalety biomasy
 • możliwości wykorzystywania funduszy spójności i funduszy strukturalnych na ograniczenie ditlenku węgla;
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju dzięki rozwojowi zużycia biomasy;
 • szerokie zastosowanie;
 • niskie koszty wytworzenia energii z biomasy;
 • rozwój technologii zmniejszających emisję szkodliwych związków chemicznych;
 • rosnące zainteresowanie wykorzystywaniem biomasy;
 • duży potencjał biomasy.
Wady biomasy
 • stosunkowa niska kaloryczność biomasy w porównaniu z paliwami kopalnianymi;
 • brak rozwiniętego rynku biomasy;
 • duże zagrożenie ze strony energii opartej na gazie ziemnym;
 • niestabilna polityka energetyczna.