Biopaliwa i ich korzyści dla środowiska.


Zastanawiasz się co to są te biopaliwa? coraz głośniej o ich stosowaniu? W pigułce przedstawiamy co to takiego. Może się przekonasz i z nami zaczniesz wspierać środowisko naturalne.

Biopaliwa stałe: słoma, specjalne gatunki drzew np. wierzba krzewiasta, ziarno zbóż, śluzowiec pensylwański itp. Podczas spalania lub gazyfikacji wymienionych roślin otrzymujemy energię cieplną lub elektryczną.

Biopaliwa płynne to przede wszystkim produkcja biodiesla otrzymywanego z olejów roślinnych oraz stosowanie alkoholu etylowego (bioetanolu) do produkcji benzyny.

Biopaliwa gazowe powstają wyniku fermentacji beztlenowej z ciekłych i stałych odpadów produkcji rolniczych. W procesie zgazowania powstaje biogaz (CH4).

Za biopaliwa uznaje się poniższe produkty:

  1. bioetanol otrzymywany z produktów roślinnych. Produkty głownie na bazie roślin jadalnych np. zboża, trzcina cukrowa, kukurydza które poddawane są fermentacji. Otrzymywany alkohol etylowy może być przetwarzany na eter etylo-ter-butylowy, który jest dodatkiem do benzyny. Bioetanol wykorzystywany jest w paliwach;
  2. biodiesel to ester metylowy kwasów tłuszczowych powstaje w prostej reakcji chemicznej: olej roślinny + alkohol metylowy + katalizator = ester metylowy + gliceryna + inne produkty. Biodiesel to paliwo czyste pod względem produktów spalania, podczas jego spalania wydostaje się o około 75% mniej substancji szkodliwych w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym;
  3. biogaz produkowany z biomasy powstaje w beztlenowej fermentacji metanowej, podczas której substancje organiczne są rozkładane przez bakterie na metan i dwutlenek węgla;
  4. biometanol otrzymywany podczas suchej destylacji drewna lub w procesie sztucznej fotosyntezy;
  5. biopaliwa syntetyczne to syntetyczne węglowodory lub mieszanki syntetycznych węglowodorów, które wyprodukowane zostały z biomasy;
  6. biowodór wytwarzany przez chemiczne przemiany biomasy np. zgazowanie, CH4+H2O→CO+3H2;