Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest narzędziem zarządzania polityki ekologicznej na szczeblu lokalnym, jego głównym założeniem jest systemowe ograniczenie niskiej emisji. PGN tworzony jest na potrzeby opracowania przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy środowiska i zgodnie z założeniami powinien przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku gminy. Zwiększa dostęp do krajowych i europejskich funduszy, a także zwiększa bezpieczeństwo i niezależności energetyczną. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędny w celu pozyskania środków zewnętrznych, przeznaczonych na ograniczenie niskiej emisji, a także poprawy efektywności energetycznej.

Stworzenie gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest narzuconym przez ustawodawcę obowiązkiem. Opracowanie tego typu projektu strategicznego należy do przywilejów organów samorządu terytorialnego na szczeblu gmin jak i ich mieszkańców.

W przyjętych w Polsce w 2011 roku przez Radę Ministrów  Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej pojęciem gospodarki niskoemisyjnej określana jest działalność, która ma na celu przynieść rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia ludzi na terenie gminy przy założeniu niskoemisyjności realizowanych lokalnie działań.

Plany gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych przyjętym pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
 • podniesienie efektywności energetycznej,
 • poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia, jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

 

„Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020+”  jest zgodny ze Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – PGN.

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020+” jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju Miasta Bydgoszcz nakierowanego na gospodarkę niskoemisyjną, w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, w obszarach związanych z użytkowaniem energii: budownictwie, transporcie i energetyce.

Opracowane  w nim cele strategiczne skupiają się na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych (CO2) i ograniczeniu emisji innych zanieczyszczeń poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także redukcji zużycia energii finalnej i poprawie efektywności energetycznej. Działania te prowadzą do osiągnięcia korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych płynących z działań redukujących emisję zanieczyszczeń.

W wyniku realizacji w/w założeń szacunkowe ograniczenie emisji CO2 w 2020 roku w porównaniu do roku 2005 wyniesie ok. 24%, a zużycie energii zmniejszy się o ok. 8,5%.

PGN jest również dokumentem stanowiącym podstawę do ubiegania się o środki wsparcia na działania efektywnościowe i proekologiczne związane z realizacją celów gospodarki niskoemisyjnej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 na działania:

 • termomodernizacja budynków
 • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
 • działania z zakresu ograniczanie emisji z transportu publicznego

Akty prawne PGN:

Plany

 • PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII – PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2014 – 2020+
 • AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII – PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2014 – 2020+

Uchwały

 • Uchwała nr XI/153/15 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 29 kwietnia 2015 w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszcz na lata 2014-2020+”
 • Uchwała nr XXVII/495/16 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 marca 2016 w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszcz na lata 2014-2020+”
 • Uchwała nr XXXII/597/16 z dnia 26 czerwca 2016 w sprawie przyjęcia „Aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszcz na lata 2014-2020+”

Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy:

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz nr 516/2016 z dnia 13.10.2016
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz nr 544/2016 z dnia 03.11.2016
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz nr 1/2017 z dnia 02.01.2017
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz nr 21/2017 z dnia 17.01.2017
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz nr 70/2017 z dnia 06.02.2017
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz nr 163/2017 z dnia 17.03.2017
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz nr 318/2017 z dnia 01.06.2017
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz nr 445/2017 z dnia 28.07.2017
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz nr 147/2018 z dnia 09.03.2018