Plan SEAP


Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) są zasadniczym elementem Porozumienia Burmistrzów. Plany SEAP (Sustainable Energy Action Plan) wyznaczają określone cele w zakresie redukcji emisji CO2 i definiują konkretne działania, które władze lokalne podejmą, aby osiągnąć te cele do 2020 roku. Plan SEAP powinien obejmować cały obszar geograficzny zarządzany przez władze lokalne oraz zawierać działania obejmujące co najmniej sektor budynków publicznych i mieszkaniowych, infrastrukturę publiczną, w tym oświetlenie uliczne oraz transport publiczny. Władze lokalne mają obowiązek zapewnić zasoby kadrowe i finansowe niezbędne do realizacji działań przewidzianych w Planie. W prace nad Planem powinna zostać zaangażowana społeczność lokalna.

W SEAP muszą znaleźć się zaplanowane środki i wskaźniki, które umożliwią monitorowanie wyników w zakresie wdrożonych działań, jak i redukcji emisji CO2.

Co najmniej raz na dwa lata władze lokalne zobligowane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji Planu i przesyłać je do Biura Porozumienia Burmistrzów.

Miasto Bydgoszcz przystępując do Porozumienia między burmistrzami, w ramach którego członkowie przyjeło na siebie obowiązek  realizacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej  3×20. Miasto Bydgoszcz zobowiązało się do ograniczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych  o min. 20% w 2020r. w stosunku do roku bazowego, za który przyjęto 2005r. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2020 został przyjęty uchwałą XXXV/723/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r.

Raport z Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) ma na celu wskazanie działań jakie poczyniono w okresie raportowania w celu  redukcji energii finalnej na terenie miasta Bydgoszczy, a przez to redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2). Zgodnie z zasadami Porozumienia między Burmistrzami sygnatariusze porozumienia zobowiązani są do przedkładania raportów z wdrażania Planu co dwa lata.

Raport z Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2020 został przyjęty uchwałą LXIII/1326/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r.

  • RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2012 – 2020
  • Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LXIII/1325/14 z dnia 29.10.2014
  • RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA BYDGOSZCRAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2012 – 2020 RAPORT ZA LATA 2016 – 2017 ZY NA LATA 2012 – 2020 RAPORT ZA LATA 2014 – 2015