Stan powietrza atmosferycznego raport za rok 2017


Stan powietrza w Bydgoszczy dzięki działaniom podjętymi przez Urząd Miasta jest coraz lepszy. Co prawda jeszcze są miejsca w mieście gdzie powietrze pozostawia wiele do życzenia ale procesy podjęte są długo terminowe więc na efekty będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Nieciekawie w dalszym ciągu wypada Plac Poznański i ul. Warszawska.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał analizy badań stanu zanieczyszczeń powietrza dla naszego województwa.

Ocena jakości powietrza za rok 2017 wykonana została na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. 2017, poz.519) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska do w/w. ustawy.

Województwo kujawsko-pomorskie według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02 sierpnia 2012 w sprawie stref w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U.2012, poz.914) podzielone jest na 4 strefy:

  • Aglomerację bydgoską
  • Miasto Toruń
  • Miasto Włocławek
  • Strefę kujawsko –pomorską.

W ocenie rocznej za 2017 rok pod kątem spełniania kryteriów uwzględniono:

Dwutlenek siarki z pomiarów wynikło iż jego wartość osiągnęła 3,0µg/m3 i jest on niższy niż roku 2016. Na terenie województwa nie został przekroczony żaden z poziomów dopuszczalnych SO2.

Dwutlenek azotu jego roczne średnie stężenie wyniosło 16,3 µg/m3  zaobserwowano że podobny poziom utrzymuje się od kilku lat. Najwyższe stężenie NO2  w Bydgoszczy odnotowano przy Placu Poznańskim 26,6 µg/m3

Pył zawieszony PM10 jego roczne średnie stężenie wyniosło 29,9 µg/m3  i było ono wyższe niż w ubiegłym roku o 0,4 µg/m3

Pył zawieszony PM 2,5 jego średnie roczne stężenie nie przekroczyło 25 µg/m3 a najwyższe odnotowane w Bydgoszczy miało miejsce przy Placu Poznańskim i wyniosło 22,2 µg/m3 . W sezonie zimowym stężenie tego pyłu wzrasta co wskazuje że na jego poziom ma wpływ emisja pochodzenia energetycznego. Średnie stężenie ze wszystkich stanowisk wyniosło 19,3 µg/m3 i było niższe niż w ubiegłym roku o 2%.

Tlenek węgla jego wartość w powietrzu atmosferycznym nie przekroczyła normy 8-godzinnej na żadnej ze stacji pomiarowej.

Benzen na żadnej ze stacji pomiarowej nie odnotowano przekroczeń benzenu ponad dopuszczalny poziom 5 µg/m3

Metale w pyle zawieszonym wyniki badań metali w pyle zawieszonym PM10 wyszły korzystnie do poziomu docelowego.

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym nie przekroczył dopuszczalnej wartości na żadnej ze stacji a co więcej nastąpił jego spadek do rok 2016.

Niestety pozostajemy w niekorzystnej strefie klasy C ponieważ przekraczamy ponadnormatywne stężenie 24- godzinne pyłu zawieszonego PM10  (ul. Warszawska i Plac Poznański).