Poznaj projekt ENERGY@SCHOOL

Zużycie energii w Europie

Energia

Ceny prądu w 2019 w Polsce

Jakie są ceny energii elektrycznej w Polsce? cena 1 kWh w taryfie G11 u różnych dostawców prądu- to najczęściej wybierana taryfa przez polaków. Gdzie zapłacimy najmniej za kilowatogodzinę.

Fot. by blickpixel / pixabay
Fot. by blickpixel / pixabay

Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej w 2019 roku i jak to się przekłada na koszt użytkowania najpopularniejszych sprzętów.

Stawki te dotyczą najpopularniejszej w Polsce taryfy G11 dla gospodarstw domowych i uwzględniają już podatek VAT.

Ceny prądu są zmienne patrząc n dane dotyczące średnich cen 1 kWh, w tym roku płacimy nieco mniej, ponieważ w 2015 roku 1 kWh kosztowała w Polsce przeciętnie 0,57 zł. Jeszcze drożej było w 2013 roku – 0,58 zł. Choć sama energia niekoniecznie drożeje, to z roku na rok coraz więcej płacimy na rzecz obsługi ze strony zakładu energetycznego i sprzedawcy prądu. Te opłaty znacznie podnoszą faktyczny koszt energii, nawet o kilka-kilkanaście groszy na 1 kWh.

 

Średnia cena prądu w 2019 roku wynosi 0,55 PLN/kWh

Jest to cena obliczona dla całej Polski, co oznacza, że w niektórych regionach będzie taniej, a w niektórych drożej.

Od jakiegoś czasu w Polsce został wprowadzony podział na Sprzedawcę Energii (SE) oraz Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Sprzedawca Energii bierze od nas opłatę za samą energię, a Operator Sieci Dystrybucyjnej opłatę za usługę jej przesłanie.
Na podaną powyżej cenę 0,55 PLN/kWh składa się suma tych opłat.

Aktualnie w Polsce jest 5 Sprzedawców Energii (SE), który są powiązani kapitałowo ze swoimi Operatorami Sieci Dystrybucyjnej (OSD). I tak:

dla PGE Obrót: domyślny sprzedawca to: PGE
dla Tauron PE: domyślny sprzedawca to: Tauron
dla ENEA S.A.: domyślny sprzedawca to: Enea
dla Energa Obrót: domyślny sprzedawca to: Energa S.A.
dla innogy : domyślny sprzedawca to: innogy (dawniej RWE)

O ile, w zasadzie nie możemy zmienić OSD odpowiedzialnego za przesył energii -bo nasz dom podpięty jest do konkretnej sieci, która jest własnością konkretnego OSD, i nikt nagle nie wybuduje obok kolejnej, prywatnej linii energetycznej by dostarczyć do nas prąd, o tyle możemy zmienić sprzedawcę, od którego kupujemy energię.

W tabelce podane zostały łączny koszty energii (zakup + przesył), dla różnych układów SE + OSD. W tabeli znajdziemy wiec koszt zakupu energii od różnych sprzedawców w taryfie G11 (dla gospodarstw domowych, stała cena przez całą dobę, cena brutto).

Przykład:
Jeżeli znajdujesz się na terenie działania OSD Energa Obrót, to z kolejnych wierszy widać, że energię możesz kupić:
– od ENEA za 0,6 PLN/kWh
– od ENERGA za 0,59 PLN/kWh
– od PGE za 0,6 PLN/kWh
– od innogy za 0,63 PLN/kWh
– od TAURON za 0,6 PLN/kWh

Źródło www.zaplo.pl

 

Ceny prądu w poprzednich latach.
Z zestawienia wyraźnie widać, że ceny nie zawsze rosły. Szczególnie w ostatnich latach, kiedy mieliśmy do czynienia ze deflacją, występowała duża presja hamująca wzrost ceny prądu.

Ceny za energię elektryczną w Unii Europejskiej

Ceny energii elektrycznej i gazu w UE mogą się różnić w zależności od podaży i popytu w danym momencie, kosztów sieci i warunków pogodowych.

Spośród 24 państw członkowskich, które dostarczyły Eurostatowi dane, ceny energii elektrycznej za kilowatogodzinę w gospodarstwach domowych wahają się w granicach od 10 eurocentów (Bułgaria) do 28 eurocentów (Belgia).
W Polsce było to 15 eurocentów. Porównywalne ceny jak nad Wisłą, choć nieco niższe, były w Czechach i na Słowacji. Nieco wyższe, przekraczające 15 eurocentów, w Holandii i Luksemburgu.

Konsumenci płacą w Polsce o 29 proc. mniej za gaz ziemny i energię elektryczną niż przeciętnie w Unii Europejskiej. Najmniej za energię nadal płaci się w Bułgarii i Rumunii.

W I półroczu 2017 r. energia elektryczna kosztowała konsumentów w Unii Europejskiej przeciętnie 20,4 euro za 100 kilowatogodzin (kWh) – podaje Eurostat. Rachunek ten uwzględnia wszystkie podatki, w tym i VAT oraz opłaty dla standardowego gospodarstwa domowego, użytkującego od 2,5 tys. do 5 tys. kWh energii rocznie. Przeciętna cena spadła o 0,5 proc. w porównaniu z I półroczem 2016 r.

Ceny energii dla konsumentów są w Unii Europejskiej mocno zróżnicowane, co wynika po części z dostępności nośników energii na lokalnych rynkach a po części z zaszłości historycznych. Energia we wschodniej części naszego kontynentu była tańsza niż w zachodniej. Za energię elektryczną najwięcej płacą gospodarstwa domowe w Danii i w Niemczech ok. 30,5 euro lub w przeliczeniu na euro w przypadku Danii za 100 kilowatogodzin energii. W ostatnim roku w Niemczech energia elektryczna zdrożała o 2,7 proc., a w Danii staniała o 1,3 proc. Dużo płacą także za energię elektryczną gospodarstwa domowe w Belgii blisko 28 euro za 100 kWh. Droga jest także energia elektryczna w Irlandii, Hiszpanii i Portugalii, gdzie konsumenci płacą za ok. 23 euro za 100 kWh. W Hiszpanii energia elektryczna zdrożała w ciągu ostatniego roku o 5,1 proc., w pozostałych krajach – nieznacznie staniała.

Wśród krajów unijnych naszego regionu najmniej za energię płaci się w Bułgarii 9,55 euro za 100 kWh, na Litwie 11,16 euro i na Węgrzech 11,25 euro. Poza Belgią i Ukrainą energia najsilniej drożała na Cyprze wzrost o 22,0 proc. i w Grecji wzrost o 12,8 proc.. W Polsce energia elektryczna kosztuje konsumentów mniej więcej 71 proc. ceny płaconej średnio w Unii, ale wzrost wydatków na jednostkę energii w ciągu ostatniego roku – licząc w złotych – aż o 6,9 proc. Na politykę kształtowania cen energii rzuca dodatkowa informacja o udziale podatków i opłat w ostatecznej jej cenie płaconej przez konsumentów. W przypadku energii elektrycznej udział ten wynosi średnio 37 proc. Rekord w podatkowym obciążaniu kosztu energii bije Dania, gdzie cena płacona przez konsumenta aż w 67 proc. składa się z różnych form opodatkowania. Ponad połowę ceny energii elektrycznej stanowią podatki także w Niemczech 54 proc. i w Portugalii 52 proc.. Energię elektryczną najmniej opodatkowuje Malta tylko 5 proc. ceny. Polska z 24 proc. udziałem płatności na rzecz fiskusa w cenie zakupu energii elektrycznej przez konsumenta mieści się poniżej średniej unijnej.

We­dług opu­bli­ko­wa­nych przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską da­nych, które do­ty­czą II kwar­ta­łu 2018 r., jed­nost­ko­wy koszt ener­gii elek­trycz­nej do­star­cza­nej do go­spo­darstw do­mo­wych kształ­to­wał się na­stę­pu­ją­co: w Pol­sce – 620 zł za 1 MWh, w Niem­czech – ok. 1300 zł za 1 MWh, a w Wiel­kiej Bry­ta­nii – ok. 830 zł za 1 MWh.

Zgodnie z opublikowanym przez Komisję Europejską jednostkowy koszt energii elektrycznej dostarczanej do gospodarstw domowych w wymienionych krajach wyglądał następująco:

  • Polska – 145,1 €
  • Niemcy – 308,1 €
  • Wielka Brytania – 192,9 

W przeliczeniu 1 zł była równa 4,261 €. Po przewalutowaniu ceny wynoszą odpowiednio:

  • Polska – 618,27 zł
  • Niemcy – 1312,81 zł
  • Wielka Brytania – 821,95 zł