O nas

W 2013 roku utworzono jednoosobowe  stanowisko Energetyka Miejskiego. W 2016 roku podjęto decyzje o utworzeniu Zespołu ds. Zarządzania Energią, w którym obecnie pracuje 6 osób.

Prawo energetyczne nakłada na samorządy obowiązek kreowania polityki energetycznej. Wytyczne dotyczące wykonywania przedmiotowego obowiązku zawarte są w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
  (tekst jednolity z dnia 12.10.2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 • Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
  (tekst jednolity z dnia 16.05.2006 r. Dz. U. Nr 89 poz.625);

oraz krajowe dokumenty strategiczne:

 • Polityka energetyczna Polski do 2025 r. przyjęta przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r.
 • Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2007 r.
 • Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójne z polityką Polski
  i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r.

Regulacja art. 18 ust. 1 Prawa energetycznego nakłada na gminy zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Do zadań gminy należy:

 • planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;
 • planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
 • finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;
 • planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.

Naszym celem jest podejmowanie działań  zmierzających do oszczędności w zakresie zużycia energii w sektorze publicznym Miasta Bydgoszczy poprzez:

 • organizowanie przetargów na grupowy zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego dla Bydgoskiej Grupy Zakupowej, którą tworzy Miasto Bydgoszcz oraz gminy Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
 • zawieranie umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu
 • analizowanie zapotrzebowania placówek gminnych w media, w celu prawidłowego doboru taryfy i optymalizacji zużycia
 • monitorowanie temperatur wewnętrznych w budynkach publicznych oraz temperatur
  zewnętrznych
 • dążenie do automatyzacji zbierania danych energetycznych budynków miejskich (BZE)
 • udział Miasta w unijnych i międzynarodowych programach i projektach z zakresu efektywnego wykorzystania energii, wody oraz ochrony środowiska

Do zadań ZZE należy również:

 • tworzenie Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu (POKASZK)
 • raportowania działań realizacji SEAP
 • opracowania Bilansu Klimatycznego
 • opracowania Inwentaryzacji Gazów Cieplarnianych
 • opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
 • zobowiązań płynących z przystąpieniem Miasta Bydgoszczy do „Porozumienia Burmistrzów”
 • projektów zwiększających udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym Miasta
 • plan zaopatrzenia w Miasta w ciepło, energię, elektryczną i gaz
 • promowanie dobrych praktyk

Pozostałymi zadaniami Zespołu ds. Zarządzania Energią  w zakresie odnawialnych źródeł energii jest:

 • Analizowanie możliwości wykorzystania OZE w nowych obiektach,
 • Poszukiwanie źródeł finansowania OZE,
 • Składanie wniosków dla nowych obiektów publicznych z terenu miasta,
 • Wizyty studyjne i konferencje w budynku Centrum Demonstracyjnego OZE
  w Bydgoszczy
 • Wizyty studyjne dla młodzieży szkolnej w regionalnych instalacjach (dziania edukacyjne)

Uczestniczymy w projektach inwestycyjnych :

 • Budowa 12 mikroinstalacji na termomodernizowanych w bydgoskich szkołach i przedszkolach przy wsparciu unijnym, w najbliższych latach planowane jest przeznaczenie 102 mln zł (w tym 60 mln zł dofinansowania). Dzięki tym inwestycjom miasto przeznaczy mniej na ogrzewanie, a budynki zyskają estetyczne elewacje. (projekt w trakcie realizacji)

Placówki biorące udział w modernizacji:

 1. Zespół Szkół nr 9 ul. Cicha 59
 2. Gimnazjum nr 24 ul. Kościuszki 37 A
 3. Przedszkole nr 20 ul. Kornela Ujejskiego 70
 4. Przedszkole nr 43 ul. Powalisza 8
 5. Zespół Szkół nr 4 ul. Zofii Nałkowskiej 9
 6. Zespół Szkół nr 17 ul. Kapliczna 7
 7. Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27
 8. Zespół Szkół Nr 31 Specjalnych ul. Fordońska 17
 9. Szkoła Podstawowa Nr 66 ul. Z. Berlinga 3
 10. Zespół Szkół Nr 15 ul. Czerkaska 8
 11. Zespół Szkół Nr 23 ul. Nakielska 273
 12. Przedszkole Nr 18 ul. Betoniarzy 2

Zasilanie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy układem hybrydowym – pompa ciepła o mocy do 72 kW zasilana fotowoltaiką o mocy 21 kWp pracująca w układzie off-gridowym. Inwestycja realizowana w ramach działania 3.1 tj. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szacowany koszt inwestycji 558 658,92 zł, poziom dofinansowania 85%. Przewidywany zwrot inwestycji 2,5 roku.

Projekt CEC5 „Demonstracja efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych”

Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy
Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy

Budynek spełnia normy domów pasywnych, zużycie energii pierwotnej poniżej 120 kWh/m2 zapotrzebowanie na energię poniżej 15 kWh/m2 rocznie, 100 ogniw fotowoltaicznych, turbinę wiatrową 3,0 kW, układ kolektorów słonecznych pompa ciepła

 

Modernizacja istniejącego źródła ciepła w budynku Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny z OZE

Koszt inwestycji 602 040,62 zł, poziom dofinansowania 85% Modernizacja węzła cieplnego  – wymiana  kotłowani  olejowej na układ kaskadowy  pompy ciepła 2x 40 kW. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 kWp w układzie off-grid. Montaż instalacji automatyki i  sterowania, układu magazynowania energii elektrycznej oraz cieplnej

Wymiana kotła olejowego na układ hybrydowy kaskadowego układu pomp ciepła zasilanego PV o mocy do 20 kWp.

Budowa 12 mikroinstalacji PV o łącznej mocy 152 kWp oraz 1 instalacji kolektora słonecznego na budynkach publicznych ( szkoły, baseny, budynek Urzędu Miasta)w ramach RPO. Szacowany koszt inwestycji na poziomie 1 000 000,00 zł, poziom dofinansowania 45%. Planowany zwrot inwestycji 5 lat. Roczne oszczędności
dla budżetu Miasta ponad 100 000.00 zł

Montaż mikroinstalacji PV na 3 nowych obiektach PSZOK o mocy do 20 kWp