Bydgoszcz Miastem edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży


W związku z ochroną powietrza i walką ze smogiem Miasto Bydgoszcz we współpracy z jednostkami oświatowymi stworzyło scenariusze zajęć dla nauczycieli. Zachęcamy do realizacji pakietów edukacyjnych i szerzenia wśród uczniów wiedzy na temat dbałości o jakość powietrza. Dostosowano programy edukacyjne do każdej grupy wiekowej dzieci i młodzieży.

Dla najmłodszych powstawał program:

Program -Czy to Smok czy Smog ? to profilaktyczny program ekologiczny opracowany w Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy. Skierowany do dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III

Plan zajęć zawiera tematy:

  1. Czym oddychamy dzieci dowiadują się czym jest powietrze. Nauka przy użyciu rekwizytów np. balonów, baniek mydlanych, wiatraka.
  2. Co to jest smog. Dzieci na podstawie opowiadania pt.” Mój bohater smok” dowiadują się w sposób obrazowy czym jest smog i jakie niesie zagrożenia dla zdrowia człowieka.
  3. „Pogromcy smogu” na tym etapie programu dzieci zapoznają się ze sposobami zapobiegającymi powstawaniu w miastach zjawiska smogowego. Z pomocą w tej lekcji jest wiersz „Apel do smogowiczów”.
  4. Lekcja „Strażnicy czystego powietrza „ wiersz działa na wyobraźnię najmłodszych w sposób łatwy przedstawia problematykę smogu.
  5. Ostatni temat podsumowuję tematykę smogu „Co wiemy o smogu” zajęcia przewidują formę konkursu ze smogu.

Dla nieco starszych program edukacyjny „KAWKA” – w poszukiwaniu śladów niskiej emisji w dwóch grupach: klasy I-III i IV-VI program. Zawiera on tematykę zdrowotnych i społecznych korzyści wynikających z eliminacji niskiej emisji. Pakiety zawierają: 2 scenariusze zajęć dla nauczycieli, karty pracy, planszę dydaktyczną oraz film edukacyjny o Bydgoszczy.

W pierwszej grupie klasy I-III  zostają objęte tematyką:

  1. Powietrze i jego miejskie tajemnice. Dzieci poznają właściwości powietrza oraz najważniejsze przyczyny i skutkie jego zanieczyszczenia lokalnym środowisku. Uczy się jak istotne jest powietrze dla życia. Nauczy się rozpoznawać zanieczyszczenia powietrza które pochodzą z działalności człowieka zrozumie pojęcie niskiej emisji.
  2. Na straży czystego powietrza – czyli co robić by powietrzu nie szkodzić. Zajęcia mają zapoznać dzieci z różnymi metodami dbania i czyste i zdrowe powietrze w środowisku lokalnym. Z zajęć tych dowie się również jak codzienne nawyki wpływają na stan powietrza. Pozna sposoby dbania o czystość powietrza, będzie potrafiło właściwie segregować odpady oraz pozna sposoby ich zagospodarowania. Nauczy się rozróżniać energię odnawialną i nieodnawialną wraz z podaniem ich przykładów.

W grupie drugiej klasy IV-VI zawiera tematy:

  1. Na tropie dymów czyli co nam przeszkadza w oddychaniu. Poznają problem zanieczyszczenia powietrza i niskiej emisji. Dowie się jaki jest skład powietrza i pozna jego właściwości . Zapozna się z przyczynami zanieczyszczeń powietrza. Zgłębi wiedzę na temat smogu i co wolno spalać w piecu domowym. Posiądzie umiejętność samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków nie tylko w tematyce ekologicznej.
  2. Wspólnie działamy- o czystość powietrza dbamy. Uświadomi dzieci jaka potrzeba jest w dbaniu o powietrze. Jaki pozytywny wpływ ma wykorzystywanie ekologicznego transportu i ekologicznych źródeł energii. Po zajęciach będzie umiał(a) wymienić przyczyny zanieczyszczeń powietrza i niskiej emisji. Pozna ekologiczne środki transportu i na czym one polegają. Zrozumie potrzebę korzystania z energii odnawialnej i wskaże działania na rzecz ochrony środowiska.

Zajęcia kończą się sprawdzeniem wiedzy z w/w tematyki w formie zabaw i konkursów.

Dla najstarszej młodzieży szkolnej tj. klas VIII stworzono  scenariusz zajęć POZNAJ ADAPTACJE BYDGOSZCZY DO ZMIAN KLIMATU. ZOSTAŃ MŁODYM EDUKATOREM EKOLOGICZNYM W SWOIM MIEŚCIE”   „bezpośrednio w szkole. Pokazuje młodzieży  jakie działania podejmuje Urząd Miasta Bydgoszcz w celu ograniczeniu zmian klimatu, adaptacji do ich negatywnych skutków oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Uczniowie wcielając się w pracowników niektórych miejskich przedsiębiorstw poznają działania prowadzące do redukcji skutków zmian klimatu. Miejscem zajęć jest Wyspa Młyńska celowo wybrano akurat tę część miasta to tu znajduje się najwięcej elementów pracy nad konsekwencjami zmian klimatu.  Zajęcia przewidują odgrywania ciekawych scenariuszy z życia mieszkańców które uświadamiają jakie zagrożenia ekologiczne czyhają tuż za rogiem. Głównym celem zajęć jest zapoznanie młodzieży z czynnikami wpływającymi na zmiany klimatu i jaki wpływ mają mieszkańcy na te zmiany poprzez codzienne praktyki. Dowiedzą się o konsekwencjach ocieplania się klimatu oraz jakie odpowiednie adaptacje do zmian klimatu wybrać dla miasta Bydgoszcz.